Lường Tatsuno Nhật Bản

Lường Tatsuno – Nhật Bản

Kiểu 4 piston, điều chỉnh dạng cơ khí

Cấp chính xác : ± 0.5%

error: Content is protected !!